สศท.2 ประชุมประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สศท.2 ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา และรับฟังข้อคิดเห็น/ปัญหา/อุปสรรค จากเจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่าย