สศท.2 ร่วมประชุม CoO จังหวัดตาก

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร จังหวัดตาก (CoO)ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดตาก เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการนี้ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่นฟาร์ม D เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัด นำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์หารูปแบบการผลิตที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ได้ด้วยตัวเอง