สศท.3 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center 4.0 : ITC 4.0 ) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center 4.0 : ITC 4.0 ) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง ) กล่าวต้อนรับ และอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมการออกบูทและจำหน่ายสินค้า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะในการผลิตและบริการหลักสูตร รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจ การวิจัยเชิงพาณิชย์ และด้านการเงิน ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการ ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ