สศท.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนางานด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนางานด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและติดตามประเมินผล จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี ผู้อำนวยการ สศท.12 ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล สศท.1-12 ผู้แทนศูนย์ประเมินผล สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลปีงบประมาณ 2562 และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมถึงการประชุมการจัดทำงานวิจัยเชิงบูรณาการของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2119462124814014