สศท.2 ร่วมประชุม Big Data จ.แพร่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมประชุมข้อมูล Big Data ข้อมูลตลาดนำการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชแ ละแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส้มเขียวหวาน ลำไย แก้วมังกร พริก โค ผึ้ง ปลา หอม กาแฟ พืชผัก พืชสมุนไพร กล้วย ไผ่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อนำไปวางแผนการผลิตและการตลาด ให้เป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตล้นตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อย่างครบวงจร