สศท.2 ร่วมงาน Field Day จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดงานดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเข้ารับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐแต่ละฐาน เพื่อให้เกษตรกรสอบถามประเด็นข้อสงสัย และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับกิจกรรมการผลิตในครัวเรือนของตนเองต่อไป