การประชุม The 17th AFSIS Focal Point Meeting

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเลขานุการ AFSIS (ASEAN Food Security Information System Secretariat : AFSIS Secretariat) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน The 17th AFSIS Focal Point Meeting และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 4th Regional Workshop on Improving Statistics Data on Food Processing and Distribution Related to Agricultural Crops in ASEAN Region (ISFAS) Project ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เพื่อหารือแผนการดำเนินงานของสำนักเลขานุการ AFSIS และรับทราบผลการดำเนินโครงการ ISFAS ปัญหาและอุปสรรคในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และราชอาณาจักรไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก ASEAN+3 รวม 13 ประเทศ ประมาณ 30 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2090000964422327