สศท.2 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพืชทางเลือกโครงการ Zoning

วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทนการผลิต สถานการณ์การผลิต การตลาด วิถีตลาดในสินค้าเกษตรทางเลือก 4 ชนิด ได้แก่ ส้มเขียวหวาน แก้วมังกร ถั่วเหลือง เกษตรผสมผสาน จากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรับซื้อ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรสำคัญ Zoning จังหวัดแพร่ ตามแผนที่ Agri Map