สศท.2 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (ปี 2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบัน และยึดโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป