การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องฝึกอบรมศรีสรรพกิจ อาคาร สศก. เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สศก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ และต้นทุนการผลิตปลานิล ให้สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตในระดับจังหวัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสังกัดและเกษตรกรต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2064053603683730