การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการ LOGISTIC สินค้าเกษตร

วันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการ LOGISTIC สินค้าเกษตร” ณ ห้องฝึกอบรมศรีสรรพกิจ อาคาร สศก. เพื่อให้นักวิชกาการของ สศก. มีความรู้รวามเข้าใจด้านการบริหารจัดการ LOGISTIC สินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2058692647553159