ประชุมคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สศก.

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระเบียบวาระการประชุม 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=341187873274346