ผู้อำนวยการ สศท.1 ประชุมเพื่อหารืออัตราภาษีสรรพสามิต และอนาคตของอุตสาหกรรมยาสูบ ปี 62

        วันที่ 28 มกราคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องอัตราภาษีสรรพสามิต และอนาคตของอุตสาหกรรมยาสูบในปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
        วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยาสูบประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้มีโอกาสสะท้อนถึงปัญหา ผลกระทบในแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 40 ของทุกช่วงราคาหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ และร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม มีความรอบด้านต่อภาครัฐและผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนติดตามเรื่องพืชทดแทนยาสูบที่หน่วยงานรัฐกล่าวถึงและแนะนำให้แก่เกษตรกรชาวไร่ยาสูบปลูดทดแทน           ในการนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมครั้งนี้ คือ แนวทางแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อนำเสนอหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจในการตัดสินใจรับทราบ พร้อมทั้งการชดเชยรายได้ในส่วนที่หายไปของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2073650629395164