สศท.1 ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรของกองทุนหมุนเวียนในภาคเกษตร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

        วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรของกองทุนหมุนเวียนในภาคเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้มอบหมายให้ นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ซึ่งวัตถุประสงค์ในการหารือเพื่อจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหมุนเวียนในภาคเกษตร โดยกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วเหลือง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองโดยการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน เพื่อเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่การผลิตถั่วเหลืองในอนาคต

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2072550829505144&__tn__=-UC-R