สศท.10 เข้าร่วมประชุม zoning by agi-map จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 มกราคม 2562 นางจินตนา ปัญจะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) และนางสาวรัชนี นาคบุตร ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศท.10 ได้จัดประชุมหารือการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning by agri-map) โดยมีนางจินตนา ปัญจะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สศท.10 เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการสังกัด กษ. สถาบันการศึกษา สภาเกษตรกร  ประธาน ศพก. และเกษตรกร รวม 40 คน ได้ร่วมกันพิจารณาสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อทดแทน/แซม พืชเศรษฐกิจหลัก (ยางพารา มะพร้าว สับปะรด และปาล์มน้ำมัน) ที่ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรจากกรณีสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต ทั้งนี้ โกโก้ เป็นพืชทางเลือกที่เกษตรกรให้ความสนใจสำหรับการปลูกแซมในสวนมะพร้าว หรือการปลูกทดแทนสวนยางพารา เนื่องจากให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ส่วนแนวทางการช่วยเหลือหรือสนับสนุนของภาครัฐ สศท.10 ได้นำเสนอแนวทางการขอใช้งบประมาณจากกองทุน FTA ให้ที่ประชุมรับทราบและนำไปพิจาราณาในการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาอาชีพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้ากรณีสินค้ามะพร้าว ซึ่งสร้างความสนใจให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง