สศท.2 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เป็นประธานจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1 เชียงใหม่) และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 (สศท.12 นครสวรรค์) เพื่อพิจารณาข้อมูลเอกภาพด้านพืช ให้เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นเอกภาพ และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ จำนวน 10 ชนิดสินค้า ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2560/61 ข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด ปี 2561 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เกษตรจังหวัด, เกษตรและสหกรณ์จังหวัด, การยางแห่งประเทศไทย รวม 17 จังหวัดภาคเหนือ, สำนักชลประทานที่ 1-4, ศูนย์วิจัยข้าว 5 จังหวัดภาคเหนือ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 8 จังหวัดภาคเหนือ, สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 พิษณุโลก, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 2, สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม SEED TRAINING CENTER ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะทำงานฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวม 64 คน.