สศท.12 ร่วมจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ จ.อุทัยธานี

⭐⭐ วันที่ 17 มกราคม 2562 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดอุทัยธานี

⭐⭐ นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สศท.12 เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดเกาะเทโพ หมู่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

⭐⭐ โดย สศท.12 ได้นำเสนอ กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (Reduce Cost More Opportunity:RCMO) ในรูปแบบกระดานและแอปพลิเคชัน RCMO เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณกับต้นทุนเฉลี่ยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยยังมีข้อมูลตลาด และความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกลงทุนกับสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนมากที่สุด