สศท.10 ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วันที่ 15 มกราคม 2562  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นำโดยนางจินตนา  ปัญจะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สศท. 10 จ.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ สศท.10 โดยมีนายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดพิธี จากนั้นได้เยี่ยมชมส่วนจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก