ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 นาย ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิการ สศก. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1/2562 โดยพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมดำเนินงานปี 2562 และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 ของมูลนิธิ ตลอดจนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของมูลนิธิต่อไป ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2037667026322388