สศท.1 ร่วมเสวนาการบริหารจัดการสินค้าสับปะรดลำปาง เพื่อแก้ไขราคาสับปะรดตกต่ำสศท.1 ร่วมร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯ และเสวนาการบริหารจัดการสินค้าสับปะรดลำปาง เพื่อแก้ไขราคาสับปะรดตกต่ำ

        เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้ร่วมคณะติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) ในการลงพื้นที่ตรวจราชการแปลงใหญ่ประชารัฐสับปะรด ณ ตำบลบางเสด็จ และตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จากนั้นได้ร่วมเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการสินค้าสับปะรดลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ”
        ในการนี้ นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ได้นำเสนอการบริหารจัดการสินค้าสับปะรดของประเทศ พบว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสับปะรดลำดับที่ 4 ของโลก ในปี 2561 มีผลผลิต 2.378 ล้านตัน การส่งออกสับปะรดกระป๋องตลาดสำคัญ ได้แก่ USA EU UAE  น้ำสับปะรด ตลาดสำคัญ ได้แก่ EU USA สเปน และส่วนของการบริหารจัดการสับปะรดโรงงาน (พันธุ์ปัตตาเวีย) การกำหนดนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการสับปะรดทั้งระบบ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ  มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งปัญหาสับปะรดโรงงานที่ผ่านมา มีผลผลิตกระจุกตัวล้นตลาด และราคาตกต่ำ โดยมีมติ ครม. 28 ก.พ. 60 เห็นชอบยุทธศาสตร์สับปะรด 2560 - 2569 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาเสถียรภาพราคาและคุณภาพมาตรฐานสินค้าสับปะรด สร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรและโรงงานแปรรูปสับปะรด
        การเสวนาครั้งนี้มีหลายภาคส่วนเข้าร่วม เช่น ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์นำเสนอการผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบสับปะรด เพื่อบรรเทาผลผลิตสับปะรดล้นตลาด ผู้จัดการแปลงนำเสนอทิศทางแปลงใหญ่ประชารัฐสับปะรด  เป็นต้น และมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2054063711353856&__tn__=-UC-R