สศท.12 ร่วมงานวันสาธิตการจัดการในแปลงเรียนรู้ข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 11 มกราคม 2562 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ ร่วมงานวันสาธิตการจัดการในแปลงเรียนรู้ข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ เป็นประธานเปิดงาน และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสาธิตการจัดการแปลงเรียนรู้ข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 250 คน จากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ ข้าวโพดหลังนา ในพื้นที่อำเภอแม่วงก์ การจัดงาน Field Day ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เกิดประประสิทธิภาพในการผลิต แบ่งเป็น 4 สถานี ดังนี้ สถานีที่ 1 เรื่องเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต สถานีที่ 2 การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด (Fall Army worm) โดยการใช้สารเคมี สถานีที่ 3 การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด (Fall Army worm) โดยการใช้ชีววิธี สถานีที่ 4 การจัดการตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสินเชื่อ ณ วัดคลองสำราญ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์มีเกษตรกรยืนยันเข้าร่วมโครงการ 4,187 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 76,871.50 ไร่ เป็นพื้นที่ในเชตชลประทาน 23,736 ไร่ และนอกเขตชลประทาน 53,216.50 ไร่ ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกแล้ว 68,734.50 ไร่ หรือร้อยละ 89.69 ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ขณะนี้มีการระบาดของหนอนกระทู้ (Fall Army Worm) จำนวน 11 อำเภอ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังในโครงการข้าวโพดหลังนา เกษตรกร 829 ราย พื้นที่ 7,494 ไร่ และนอกโครงการเกษตร 155 ราย พื้นที่ 906 ไร่