ผอ.สศท.2 ติดตาม รมว.กษ. ลงพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ร่วมติดตามคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ในการลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพบปะเกษตรกรและร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561/62 ณ แปลงนำร่องของเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านโรงหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และร่วมพิธีเปิดโครงการสาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมกระบวนการรวบรวมผลผลิต เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ การเตรียมดิน การใช้น้ำ การอารักขาพืช และการให้สินเชื่อและการประกันภัย ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก