ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อสรุปร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในฐานะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        วันที่ 4 มกราคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
        การประชุมในครั้งนี้ เรื่องที่นำเสนอ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด ตลอดจนที่ประชุมร่วมให้ความเห็น/พิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีความสำคัญสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีประเด็นการพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้ 1.ด้านการท่องเที่ยว 2.ด้านการค้า การลงทุน 3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4.ด้านการเกษตร 5.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.อื่นๆ
        ในการนี้ มติที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อเสนอโครงการไปปรับปรุง/เพิ่มเติมตามความเห็นจากที่ประชุม ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง ถูกต้องมากที่สุด เพื่อให้การประชุมนำเสนอครม.สัญจรผ่านไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2038561909570703