ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จ้างประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร