ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร