ผอ.สศท.5 ต้อนรับคณะตรวจสอบฯ สศก.

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันนี้ (12 มี.ค.62) นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ให้การต้อนรับ และรับการเปิดตรวจจากเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดยหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ ถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานกฎหมายและระเบียบต่างๆในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน มีการดำเนินงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานต่อไป