สศท.5 จัดอบรม"กระดานเศรษฐี"เกษตรกรแปลงใหญ่ฯ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้มอบหมายให้ นางอิศราภรณ์ ชัยกุณา ผอ.ส่วนสารสนเทศฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งาน Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (RCMO) ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดขึ้น ณ ศพก.บ้านโนนสำโรง หมู่ 8 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) อำเภอโนนสูง นายชาติ แพจังหรีด เป็นวิทยากรร่วม โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะการใช้สารสนเทศเกษตรเพื่อการตัดสินใจตลอดจนการวางแผนการผลิตและการตลาด โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (RCMO) มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตในปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็น และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ฯ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 37 ท่าน โดยคาดหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนด้านการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อไป