สศก.- กยท. จัดทัพลงพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ เคาะปริมาณ-ต้นทุนการผลิตยางพาราไทย

ข่าวที่ 81/2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
 
สศก.- กยท. จัดทัพลงพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ เคาะปริมาณ-ต้นทุนการผลิตยางพาราไทย
 
               นายฉันทานนท์ วรรณเขจร  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการ “ศึกษาวิจัยต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรไทย ปี 2562” ซึ่ง สศก. ได้ร่วมมือกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการสำรวจข้อมูลด้านปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตยางพาราของเกษตรกรไทย ทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่สำรวจตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ  ครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ 
                การดำเนินการโครงการดังกล่าว สศก. จะเป็นผู้สนับสนุนงานด้านวิชาการ อาทิ การจัดทำกรอบบัญชีตัวอย่าง    เพื่อการสำรวจ กำหนดระเบียบวิธีการสำรวจ ตลอดจนการประมวลผลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิต ในขณะที่ กยท.  จะสนับสนุนงานด้านกำลังพล เพื่อลงพื้นที่ โดยการสำรวจทาง กยท. จะรับผิดชอบตามพื้นที่ตั้งสาขาของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อสำรวจปริมาณการผลิตประมาณ 10,920 ครัวเรือนตัวอย่าง (จาก 1,820 หมู่บ้าน) และ สศก. จะสำรวจอีกประมาณ 8,970 ครัวเรือนตัวอย่าง (จาก 1,495 หมู่บ้าน) รวมทั้งสิ้นประมาณ 19,890 ครัวเรือนตัวอย่าง (จาก 3,315 หมู่บ้าน)  สำหรับการสำรวจต้นทุนการผลิตยางพาราจะดำเนินการทั้งหมดโดยการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะทำการสำรวจจำนวนประมาณ 5,460 ครัวเรือนตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางของไทย
                อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ สศก. ได้เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวม 7 ครั้ง  (ครั้งละ 3 วัน) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สศก. และ กยท. รวมประมาณ 300 คน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตยางพารา โดยกำหนดแผนการอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562   ณ  สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยสาขาต่างๆ ได้แก่ จังหวัดตรัง  สงขลา  สุราษฎร์ธานี  พิษณุโลก  ระยอง  อุดรธานี และ บุรีรัมย์
                ทั้งนี้ ภายหลังการสำรวจเสร็จสิ้น สศก. จะดำเนินการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลตามหลักวิชาการทางสถิติและเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตยางพาราที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562  และจะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะทำงานจัดทำต้นทุนการผลิตยางฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จาการสำรวจร่วมกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย รวมถึงมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของไทย เช่น การกำหนดราคารับซื้อยางพาราที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ เป็นต้น
              โอกาสนี้ สศก. จึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจครั้งนี้ด้วย และหากเกษตรกรหรือผู้สนใจรายละเอียดของการดำเนินโครงการ หรือข้อมูลสถานการณ์ การผลิต และราคา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชสวน ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทรศัพท์ 029405407 หรือ อีเมล    cai-info1@oae.go.th
 
***********************************
ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร