สศก. ลุยพื้นที่ สุพรรณ-สุรินทร์-บุรีรัมย์ เกษตรกรขานรับ โครงการภายใต้แผนข้าวครบวงจร ปี 62

ข่าวที่ 58/2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
สศก. ลุยพื้นที่ สุพรรณ-สุรินทร์-บุรีรัมย์ เกษตรกรขานรับ โครงการภายใต้แผนข้าวครบวงจร ปี 62
 
           นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการย่อย ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562  (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) โดยศูนย์ประเมินผล สศก. ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่  29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อติดตามโครงการย่อย 3 โครงการ ดังนี้
          1) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข 43 ปี 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงฤดูการผลิตที่ผ่านมา (นาปรัง 2562) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 617 ราย พื้นที่ 12,190 ไร่  ผลผลิต 600 – 800 กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกรขายได้ราคาดี เฉลี่ยตันละ 10,000 - 12,000 บาท เนื่องจากหลายหน่วยงานในจังหวัดทั้งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานความร่วมมือภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตข้าวในโครงการที่ผ่านการตรวจรับรองและได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) สำหรับในฤดูการผลิตข้าวนาปี 2562/63 ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม อยู่ระหว่างรับสมัครเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวตามโครงการ โดยคาดว่า เกษตรกรจะร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดไว้ 2,000 ราย เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จะดำเนินการในรูปแบบกลุ่มนาแปลงใหญ่  ใช้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มในลักษณะการยืมและคืนเมื่อได้ผลผลิต  ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนั้น จึงควรวางแผนการตลาดอย่างรอบด้านเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา อีกทั้งข้าวพันธุ์ กข 43 ไม่ควรมีปริมาณตกค้างไปในปีถัดไป เพื่อให้คงคุณภาพ มาตรฐานและความนุ่มเทียบเท่าข้าวหอมมะลิ
            2) โครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรแปลงต้นแบบ        จำนวน 3 แปลง พื้นที่ 50 ไร่ ดำเนินการลักษณะการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยี มีการปรับระดับพื้นที่นาให้เรียบสม่ำเสมอ ทั่วทั้งแปลงด้วยรถไถปรับระดับดิน พร้อมระบบเลเซอร์ ช่วยให้ระบบการส่งน้ำและระบายน้ำในแปลงนาทำได้สะดวก รวดเร็ว คาดการณ์ผลผลิตได้แม่นยำ สามารถลดต้นทุนการจัดการน้ำ ผลผลิตในแปลงนาเฉลี่ย 771 กิโลกรัม/ไร่ โดยภาครัฐได้สนับสนุนประสานหาแหล่งเทคโนโลยี และเกษตรกรยังได้มีการร่วมลงทุนด้วยตนเอง ในการจ้างเหมารถไถพร้อมอุปกรณ์ (ค่าใช้จ่ายไร่ละ 3,000 - 4,000 บาท) เพื่อปรับระดับพื้นที่นาในโครงการ เนื่องจากเห็นว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน
          3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 762 ราย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเกษตรกรได้รับการอบรมการปลูกข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ  ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการ ปลูกข้าว การแนะนำใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวหอมมะลิและปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และขณะนี้เกษตรกรเริ่มปลูกข้าวแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคม  คาดว่าจะได้รับผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ  5 - 10 กิโลกรัม/ไร่ จากผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 350 กิโลกรัม/ไร่
          ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมทั้ง 3 โครงการ เห็นว่าการดำเนินโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งภาพรวมเกษตรกร ร้อยละ 80 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง ร้อยละ 65 มีรายได้เพิ่มขึ้น และร้อยละ 63 มีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน โดยเกษตรกรยังต้องการให้ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่อง  และต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งช่วยจัดหาแหล่งน้ำในการทำการเกษตร  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ราคารับซื้อผลผลิตของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ยังต้องเป็นไปตามกลไกตลาด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้ามาดูแล ประสาน และพัฒนาตามแนวทางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร นอกจากนี้ เกษตรกรที่ปลูกข้าว ควรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลในทุกฤดูการผลิตด้วยเช่นกัน
***********************************
ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : ศูนย์ประเมินผล