การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผน Digital Technology ของ สศก.

      วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผน Digital Technology ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของ สศก. ในการทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการวิเคราะห์และออกแบบบริการกระบวนการทำงานในยุคปัจจุบัน รวมถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2634549606634124