เลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมประชุมสัมมนา การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นพื้นที่มอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยมี นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงาน ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาและรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อรับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ สำหรับเป็นแนวทางให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2632390350183383