สศก.จัดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สศก.ฯ

             สศก.จัดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สศก.จัดสัมมนา เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง" วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง" ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทราบถึงผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และรับทราบแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 170 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2623742504381501