การสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

      วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 “ภาคเกษตรภายใต้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (Disruptive Agricultural Technology : National Agricultural Big data) ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน และบรรยายเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ภายในงานสัมมนา มีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Disruptive Agricultural Technology พลิกโฉมเกษตรไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และช่วงบ่ายมีการอภิปรายในหัวข้อ “National Agricultural Big data เพื่อพัฒนาเกษตรไทย” โดย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายประพันธ์ จิวะพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน DTAC และนายกันตพงษ์ แก้วกมล รองประธานเครือข่าย Young Smart Farmer Thailand ซึ่งดำเนินการอภิปราย โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ มีนักวิชาการ ผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร สถาบันการศึกษา ผู้แทนเกษตรกร สื่อมวลชน และเข้าร่วมประมาณ 500 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2621489084606843