การประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 8/2562

      วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาโครงสร้างของ สศก. และสินค้าในอนาคต (Future Crop) ตลอดจนหน่วยงานที่ให้บริการ (Service Provider) ในส่วนภูมิภาคต่างๆ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2619146904841061