การประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

      วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาขอปรับกรอบวงเงินสำหรับดำเนินงานของกองทุนดังกล่าว และโครงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโคนม รองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ของกรมปศุสัตว์ ตลอดจนการขยายระยะเวลาในการนำส่งรายได้จากการจำหน่ายโคเนื้อพ่อพันธุ์ รวมทั้งนโยบายการ  กำกับองค์กรที่ดีของกองทุนฯ ประจำปี 2563 ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2617356011686817