เลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กษ.

      วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมีทิศทางและแบบแผนที่ชัดเจน สามารถตอบสนองงานนโยบายของทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึงแผนประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาชน รวมถึงระบบการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรฯ และการแต่งตั้งโฆษกของหน่วยงานในสังกัด   

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2510171999071886