การประชุมการจัดทำข้อมูล Big Data ครั้งที่ 1/2562

      วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูล Big Data ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม AEOC 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาชุดข้อมูล (Data Set) ในโครงการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งวางแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2497748473647572