การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 2/2562

      วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คือ ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว และ นางอัญชนา ตราโช ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบาย และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน อาทิ การประกันรายได้เกษตรกร , เกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ , การพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ (Big Data) , การรับมือกับความเสี่ยงด้านน้ำท่วมและภัยแล้ง , Smart Farmer , Young Smart Farmer , โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ , โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. (882) , การแก้ปัญหาการทำประมง IUU และการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2468567759898977