การประชุมหารือจัดทำศูนย์พัฒนาการเกษตรแห่งชาติ (Big Data)

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการจัดทำศูนย์พัฒนาการเกษตรแห่งชาติ (Big Data) ร่วมกับ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ Government Big Data Institute (GBDi) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้าน Data analytics และการบริหารจัดการ Big Data ขององค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักเลขาธิการ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและยกระดับศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ให้เป็นศูนย์ข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ ที่ตอบโจทย์ในทุกมิติทั้งด้าน Supply และ Demand โดยที่ประชุมมีมติจัดตั้ง Data Team เพื่อทำการจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่ และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ สศก. ยังมีแผนยกระดับการบูรณาการและผลักดันให้ สศก. เป็นหน่วยงานหลักของ “ศูนย์พัฒนาข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ” โดยมีแผนตั้งคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2462949817127438