งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

      วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนของ สศก. และการจัดสรรงบประมาณภายใต้งบรายจ่ายอื่น ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวัตกรรม เพื่อทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณภายใต้งบรายจ่ายอื่น ตลอดจนให้คำแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้งบรายจ่ายอื่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2462802527142167