สศก. ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2562

        วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน ได้จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กนย. ได้มอบหมายให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 และให้ความเห็นชอบในการขยายกรอบวงเงินสินเชื่อและขยายระยะเวลาดำเนินการของโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ และโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/