พิธีเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ

      วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ ภายใต้โจทย์ “โครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีปัญหาสู่ความยั่งยืน : กรณียางพารา” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี พลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ในฐานะหัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด ได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2451117964977290