พิธีมอบใบประกาศฯ KM OAE ดีเด่น ปี 2562

            วันที่ 27 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัล ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น KM OAE ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
ประเภทที่ 1 Clip VDO รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 ชื่อผลงาน "นวัตกรรม 3 เอกภาพแห่งการสร้างสรรค์ฟาร์ม D" ประเภทที่ 2 Info Graphic รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ชื่อผลงาน "6 ขั้นตอนพยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน โดยวิธีการนับทลายปาล์มน้ำมัน" และรางวัลระดับดีมาก ได้แก่ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อผลงาน "ขั้นตอนการทำวิจัย" และประเภทที่ 3 E-Book รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ชื่อผลงาน "การจัดทำเวที Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" และรางวัลระดับดีมาก ได้แก่ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ชื่อผลงาน "ขั้นตอนการหาอัตราภาษีสินค้าเกษตรพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 1-24 และพิกัด 4001"
ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2444109609011459&__tn__=-UC-R