ข้าราชการบรรจุใหม่พบผู้บริหาร

      วันที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมผู้บริหาร ให้ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าพบ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้โอวาทและแนวทางปฏิบัติงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ รวมทั้งเรียนรู้บทบาทภารกิจของ สศก. สร้างจิตสำนึกที่ดี มีความศรัทธาต่ออาชีพข้าราชการ ตลอดจนมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และผลักดันให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2418189028270184