สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหาร สศก. ถวายสักการะ

      วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งนำโดย นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าเฝ้า ถวายสักการะเนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ 92 พรรษา 26 มิถุนายน 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2378198275602593