การสัมมนา เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ สศก.

      วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง “การทบทวนภารกิจของหน่วยงานเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0” เพื่อรับทราบถึงแนวทางแบ่งส่วนราชการ และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเพื่อทบทวนภารกิจและปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกัน โดยมีนายศรีไพร บุญยะเดช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศก. กล่าวรายงาน สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวณฐิณี สงกุมาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน กพร. บรรยายถึงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม พร้อมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อทบทวนภารกิจและปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีคณะทำงาน PMQA และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ สศก. เข้าร่วมทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2283275058428249