การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ปี

          วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และพิจารณาถึงแผนปฏิบัติราชการในระยะ 3 ปี รวมทั้งแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ มีหน่วยงานจากภายนอก ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2260360770719678&__tn__=-UC-R