สัมมนาผลการประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการประเมินการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2561” ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีกำหนดการระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลร่วมกันระหว่างหน่วยงานปฏิบัติ และที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้นำเสนอผลการประเมินผลโครงการต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/1498060237135515/photos/?tab=album&album_id=2397373760537487