เลขาธิการ สศก. ประธานเปิดงาน Field Day ปี 2562 จ.อุบลราชธานี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นายถนอม โพพิลา ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ในการนี้ สศท.11 นำโดย นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผอ.สศท.11 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการข้อมูลวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร และแนะนำการใช้งาน Application ฟาร์ม D ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/1456793961238631/photos/?tab=album&album_id=2256774847907201