พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ในปี 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2561 ที่ได้รับครุฑทองคำ 2 ราย ได้แก่ นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และ นางสาวบัณฑิตา นามะวงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่นเข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร นายกฤช เอี่ยมฐานนท์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ นายสราวุฒิ สิริโรจน์วรกุล เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน นายถวิล สีคราม พนักงานขับรถยนต์ ส2 และนางสาวณัฐสินี จิตรสังวรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2137818999640523